En hel verden styres via Teams. EUs toppledere håndterer en pandemi uten å møtes fysisk. Greier SGT å ta en beslutning om garasjeport?

Noen ber om at årsmøtet utsettes på grunn av pandemien. De mener blant annet at det er uforsvarlig og udemokratisk å gjennomføre et digitalt årsmøte.

Styret stiller seg undrende til påstandene. Styret synes også det er overraskende at styret tillegges ulike (og uhederlige?) motiver fordi vi ikke ønsker å utsette årsmøtet ytterligere.

Ifølge Obos gjennomfører de aller, aller fleste borettslag og sameier digitale årsmøter i år – og med full saksliste. På akkurat samme måte som et samlet styre i SGT har landet på å gjøre.

Styret utsatte i vinter det planlagte årsmøtet som tradisjonen tro pleier å avvikles siste onsdagen i april. Styrets klare mål var å avholde et fysisk og tradisjonelt årsmøte.

Den gang anslo helsemyndighetene at man på forsommeren trolig kunne avvikle tradisjonelle årsmøter med fysisk oppmøte. Som alle vet, så gikk det ikke slik.

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til om man kan samle inntil 100 mennesker innendørs i et lokale i 2021 – uten å leie en idrettshall for å sikre at smittevernreglene etterleves. FHI snakker fortsatt om en mulig tredje og fjerde smittebølge pga. usikkerhet rundt nye mutanter, med mulig påfyll av nye vaksiner.

Styret har derfor landet på at vi ikke ønsker å utsette årsmøtet ytterligere. Et samlet styret mener det er demokratisk og fullt forsvarlig.

I fjor rådet det mye uklarhet om gjennomføring av digitale årsmøter. Det var ikke et lovverk på plass og boligselskapene ble oppfordret til kun å behandle lovpålagte saker.

Mange fryktet også digitale årsmøter ville gå utover deltakelsen. Erfaringen mange boligselskapene gjorde seg – SGT inkludert – var at det var langt flere deltakere på de digitale årsmøtene enn det tidligere har vært på ordinære fysiske årsmøter. Og at debatten om sakene var minst like heftig.

I år er lovverket på plass og de digitale løsningene videreutviklet. I Obos-systemet gjennomføres det derfor i år generalforsamlinger i stor stil, med ordinære saker fra styrene og forslag fra beboere. Flere boligselskaper har i år også en relativt lang liste med saker som ikke ble behandlet i fjor, men som nå tas med årets nye saker, ifølge Obos.

@Arve Christensen mener styret vil ha et digitalt årsmøte for å “tvinge” gjennom saker. Han mener det “vitner om en mangel på forståelse for et sameierdemokrati”.

@Nina Sundquist mener det er “uforsvarlig” med et digitalt årsmøte. Hun mener “sameierdemokratiet utfordres kraftig” gjennom dette.

Dette er store ord. Styret mener de faller på sin egen urimelighet.

I fjor ble det avgitt 284 stemmer på det digitale årsmøtet i SGT. Det er suveren rekord i sameiets snart 50-årige historie. Den neste rekorden settes kanskje i år? Kan vi greie å få 300 stemmeberettigede sameiere til å følge årets digitale årsmøte? Det er styrets ambisjon.

Styret vil mene at et digitalt årsmøte på mange måter er mer demokratisk enn tradisjonelle møter, hvor det ofte kun er 60-70 oppmøte. Og der det i SGT-sammenheng er lang og sikker tradisjon for at enkelte (som brenner for en sak) stiller med 20-30 fullmakter for å “kuppe” avstemningene.

@Bent Syversen mener så gar at det er “VELDIG ALVORLIG” og “svært betenkelig” at kompliserte saker “tillates behandlet UTEN noen form for demokratisk debatt eller kontroll”.

Really, Bent?

Det anføres også av enkelte at det ikke gjennomføres beboermøter der alle kan si sin mening og spørre om alt man lurer på.

Det er ikke riktig.

Det gjennomføres et beboermøte kl 18 onsdag 9. juni, i forkant av årsmøtet. Det varer så lenge det er behov for det. Tar det 4-5 timer, så tar det 4-5 timer.

Så åpnes det for avstemning.

Denne avstemningen vil vare i åtte (8) dager. Helt frem til 16. juni kan tenke seg om, spørre styret eller andre om det man vil, påvirke hvem man vil – før man bestemmer seg.

Det legges altså opp til full og åpen debatt. Ingen tvinger gjennom noe som helst. Er man uenig, stemmer man mot styrets forslag.

Udemokratisk? Eller demokratisk?

I lovendringene for digitale årsmøter, som trådte i kraft 1. april i år, likestilles også digitale og fysiske årsmøter. Det er ikke slik at loven favoriserer enten det ene eller det andre, slik noen anfører. Stortinget har også bestemt at beslutning om gjennomføringsform ligger hos det enkelte styre.

Når styret i SGT har besluttet at det er fullt forsvarlig å avholde digitalt årsmøte, er det også basert på følgende vurderinger:

  • ●  Det foreligger en sikker og trygg teknisk løsning for stemmeregistrering.
  • ●  Et stort flertall sameiere i SGT har takket ja til digital kommunikasjon og har anledning til å delta på et digitalt årsmøte. 282 seksjoner har aktivt gitt samtykke. 79 seksjoner har ikke svart eller takket nei.
  • ●  Sameiere som ikke aktivt har samtykket til digital komm. ivaretas ved at de alle mottar innkalling og stemmesedler på papir. De gis slik anledning til å avgi sin stemme helt uavhengig av digital kompetanse
  • ●  En vurdering av sakenes kompleksitet. Styret mener det ikke vil være uforsvarlig å behandle en stor sak digitalt, så lenge det er en bred saksfremstilling (med en rekke vedlegg) der ulike sider av en sak er belyst. Det vil styret absolutt anføre er tilfelle i f. eks.garasjeport-saken der styret er sammensatt av personer med helt ulike interesser i saken. Det fremkommer også tydelig i saksfremlegget.Dessuten: Etter at møtet er gjennomført, og resultatene foreligger, kan styret likevel gjøre en vurdering av om de mener at behandlingen har vært forsvarlig. Hvis f. eks. det er et lavt antall deltakere på beboermøtet, eventuelt et lavt antall avgitte stemmer – eller det fremkommer andre uheldige omstendigheter underveis i årsmøtet, så kan styret beslutte at man ønsker å fremsette saken på nytt, enten som digitalt eller fysisk møte,Et slikt nytt årsmøte kan også initieres av seksjonseierne i SGT. Det er regulert i lov om eierseksjonslover paragraf 42.Beslutninger som fattes på det digitale årsmøtet kan derfor omgjøres eller forankres ytterligere i et nytt ordinært- eller digitalt årsmøte – dersom det skulle oppstå behov for det.Avslutningsvis:Det er noe merkelig ved alle anførslene som rettes mot styret om uforsvarlighet, mangel på forståelse for demokrati og (uhederlige?) motiver:En hel verden styres nå via Teams. Verdens toppledere tar tunge og komplekse avgjørelser for menneskeheten uten å møtes fysisk.EU har håndtert – og håndterer – en pandemi på Teams.Og så kan ikke SGT gjennomføre en forsvarlig besutningsprosess knyttet til remontering av porter?Er dette et klassisk tilfelle av å skyte budbringeren (styret) fordi man ikke liker budskapet (demontering av porter)?