Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for styre- og komitéarbeid i Sameiet Grefsen Terrassehus

Versjon 1.0 – 2. oktober 2002

  1. Formål

De etiske retningslinjene for styre- og komitéarbeid (utvalg/grupper) og ansatte i Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) skal danne grunnlaget for en drift tuftet på redelighet, ærlighet og åpenhet. Som forvaltere av sameiets felles verdier stilles det krav til alle som utfører frivillig eller pålagt arbeid om å utføre dette i henhold til sameiets vedtekter og regler, og basere sin innsats på allmenne normer for etikk og god moral.

Styret i Sameiet Grefsen Terrassehus ønsker å fremstå som troverdig og kvalitetsbevisst, og ønsker å arbeide for å skape et best mulig bomiljø for alle beboerne i sameiet.

  1. Generelle regler

Daglig virke

Medlemmer av sameiets styre, dets komiteer, ansatte og andre som utfører arbeid for SGT skal utføre pålagte eller frivillige oppgaver på en etisk forsvarlig måte, til beste for sameiets eiere og beboere.

Saksbehandling

Alle saker som behandles i sameiets styrende organer skal få en rask, objektiv, saklig og grundig behandling. Alle vedtak og beslutninger skal protokollføres og meddeles de berørte parter så raskt som mulig.

Alle forhold i forbindelse med økonomiske transaksjoner skal behandles korrekt og registreres etter SGTs regler og praksis, samt alltid følge offentlige lover og regler.

Lojalitet

Alle som har valgte eller frivillige verv for SGT skal opptre lojalt mot de vedtak og bestemmelser som blir fattet. Styrets medlemmer plikter å opptre med åpenhet og ærlighet overfor resten av styret. Styrets medlemmer har rett og plikt til å tilkjennegi uenighet i enkeltsaker og å fremme sitt eget syn både overfor styret og øvrige sameiere.

Taushetsplikt

Medlemmer av styret og dets ulike grupper har taushetsplikt om det han/hun får kjennskap til om andres private forhold gjennom sitt virke for SGT. Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset. Dette gjelder også om tilknytningen til SGT opphører. Taushetsplikt kan bare oppheves hvis han/hun i medhold av lov blir pålagt å gi opplysninger om forholdene.

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i SGT, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for SGT, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering.

Avhengighetsforhold

Medlemmer av styrende organer må ikke stille seg i en slik situasjon at det oppstår et avhengighetsforhold som kan være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser og vedtak. Herunder ligger mottak av gaver, bestikkelser eller andre fordeler som ikke er forenelig med god forretningsskikk. Alle forsøk på bestikkelser eller annen utilbørlig påvirkning skal rapporteres til styrets formann.

Overtredelse av reglene

Overtredelser og meldinger om overtredelse av SGTs etiske retningslinjer skal behandles av Styret i SGT.

Endring av reglene

Styret i SGT er ansvarlig for å ajourføre og oppdatere SGTs etiske retningslinjer etter behov. Alle endringer skal styrebehandles og protokollføres.

 

Vedtatt på styremøte nr. 5, 19. september 2002, sak 02/04.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page