Hva betyr betongrehabiliteringen for din økonomi?

Som kjent påla årsmøtet i 2020 styret å gjennomføre betongrehabilitering og estetisk oppgradering av garasjeanlegget.

Arbeidene startet 4. oktober og vil pågå i anslagsvis 17 måneder.

Betongrehabilitering og oppgradering finansieres gjennom en økning av sameiets fellesgjeld.

Etter at rehabiliteringen er ferdig, vil den enkelte sameier få mulighet til å nedbetale sin andel av resterende fellesgjeld separat.

Felleskostnadene vil øke etter hvert som arbeidene kommer i gang og fakturaene fra entreprenør forfaller til betaling. Den første økningen planlegges fra første kvartal 2022.

Styret vil legge opp til justering av felleskostnadene hvert kvartal. Vedlagte tabell (under) gir anslag på økning som må påregnes i månedlig kostnad fra første kvartal 2022.

Tallene i tabellen er kun retningsgivende. Sifrene vil bli justert når vi får mer informasjon om eventuelle kostnadspådrag i perioden, og når vi ferdigstiller det ordinære driftsbudsjettet i høst.

På årsmøtet 2020 anslo styret, basert på utredningsarbeid, tidligere dialog med entreprenører og egne estimater, en kostnad på 50 millioner kroner til forslaget som ble vedtatt (Alternativ 1A – Kritisk rehabilitering).

Etter at tilbudene har kommet inn viser det seg at arbeidet ser ut til å bli noe mer kostnadskrevende, blant annet fordi omfanget er blitt noe justert siden 2020-årsmøtet,

Foreløpig forplikter SGT seg til å utføre kontraktsfestet arbeid på totalt 55,3 millioner kroner. I tillegg vil det påløpe kostnader på rundt 3,3 millioner til byggeledelse og annen konsulentbistand, totalt 58,6 millioner. Arbeidene utgjør nødvendig vedlikehold.

Det er altså usikkerhet knyttet til endelig prislapp på rehabiliteringen. Blant annet kan grundigere undersøkelser som nå skal foretas vedrørende dren og membran (under parkanlegget), avdekke forhold som kan gi økte kostnader. 

På den andre siden er kontraktssummene som er inngått, basert på anslåtte materialmengder, og det er gode muligheter for at faktisk forbruk blir lavere enn disse anslagene. Det vil i så fall vil trekke den totale kostnaden ned. 

Styret vil komme med mer informasjon om forventede prosjektkostnader og økning i fellesgjeld som en orienteringssak i ekstraordinært årsmøte.

Litt om tabellen under: Kolonnen til høyre vil for mange være den mest interessante akkurat nå. Den viser antatt husleie/fellesutgifter for din leilighet i 1.  kvartal 2022. Den er basert på at låneopptaket da anslås til 15 millioner. Dette låne vil stige etter hvert som arbeidene skrider frem. Hvis den samlede gjelden til slutt blir på i nærheten av 60 millioner, så vil tallet i kolonnen til høyre kunne ganges med 4 (15 mill. x 4 = 60). Samtidig vil lånet underveis i prosessen bli betalt noe ned, så økningen i husleie/fellesutgifter vil bli noe lavere.
 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv