Oppdatert informasjon om betongrehabilitering

På årsmøtet i 2020 stemte et overveldende flertall på 93,7 % for å gjennomføre betongrehabilitering av garasjeanlegget etterfulgt av en estetisk oppgradering.

Fredag i uke 39 ble kontrakten med PA Entreprenør AS signert.

Rehabiliteringen av betongen og oppgraderingen av garasjeanlegget representerer det klart største økonomiske løftet for SGT siden bygget sto ferdig i 1973.

Klikk her for å se informasjon fra entreprenøren.

Arbeidet starter 18. oktober – vil pågå i 17 måneder

Betongarbeidene vil starte opp 18. oktober i sørenden av anlegget, under B-blokka.

Arbeidet med å etablere en midlertidig gjesteparkering på baktomta er allerede igangsatt.

Betongrehabiliteringen vil foregå etappevis i anlegget. Først under blokk B, deretter nordover mot blokk C, D og E.

Det anslås av entreprenør at arbeidene vil pågå i 17 måneder, frem til februar/mars 2023. Det er imidlertid en god del usikkerhet inne i disse anslagene. Tidspunkter kan derfor forskyves underveis.

Parkering

Alle berørte seksjonseiere vil – når det blir aktuelt for den enkelte – få tilvist ny midlertidig parkeringsplass på området som i dag utgjør gjesteparkeringen.

Det kan også bli aktuelt at noen blir tildelt plass på baktomta (bak blokk E).

Gjesteparkeringer vil i sin helhet bli flyttet til baktomta.

Fremdrift

Mandag 4. oktober starter arbeidet med å anlegge ny vei opp ved eksisterende sti bak blokk E, til den midlertidige gjesteparkeringen på baktomta.

Også kartlegging av omfanget av lekkasjene som er påvist i membranen over garasjeanlegget (under parkområdet), tar til 4. oktober. Så lenge dette arbeidet pågår, vil deler av parkområdet bli gjerdet inn.

Fra samme dato vil det også bli etablert en brakkerigg i nordenden av parkanlegget (ut mot gangveien i Kikkutveien).

Arbeidet med pigging – som vil medføre en del støy – vil starte i månedsskiftet oktober/november.

Rydding av p-plasser og demontering av garasjeporter

Som tidligere varslet vil beboere som ennå ikke har ryddet biloppstillingsplassen, få ca. én ukes varsel før dette må gjøres. 

Som kjent må samtlige biloppstilingsplasser ryddes og garasjeporter demonteres i forbindelse betongrehabiliteringen.

Fjerningen av garasjeporter som ennå ikke er tatt ned, vil skje i to faser:

For deg som har plass under blokk B eller C:

Dersom du ønsker å fjerne porten din selv, må dette gjøres innen 18. oktober. Hvis porten ikke er fjernet innen, vil entreprenøren demontere og kassere denne for eiers regning som tidligere informert om. Ønsker du at entreprenør fjerner porten, trenger du altså ikke foreta deg noe som helst.

For deg som har plass under blokk D eller E:

Endelig frist for å fjerne portene under disse blokkene er foreløpig ikke satt, men vil bli varslet om senere i vinter. Ønsker du imidlertid at entreprenøren tar ned porten allerede nå, meld fra til styrekontoret innen 11. oktober.

Info til eiere av el-biler

Det vil relativt omgående bli etablert seks ladere foran blokk C. Beboere som ønsker å benytte disse (mens de er berørt av arbeidene) kan ta kontakt med styrekontoret. Dette tiltaket vil bli administrert som en oblatordning. Du må altså ha sikret deg en oblat før du kan lade bilen din på disse plassene.

På grunn av stadig økende antall el-biler – også i SGT –  kan det selvfølgelig hende at man opplever at alle laderne er i bruk. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å lade andre steder, om å gjøre nettopp det.

Det er også viktig at eiere av el-biler flytter bilene fra ladeplassene når ladingen er gjennomført. Styret ber også om man nøyer seg med å lade bilen opp til maks 80 prosent av batterikapasiteten (slik det også oppfordres til for å sikre lang levetid på batteriene).

Avslutning

Styret minner igjen om at det må påregnes en god del støy på dagtid underveis i hele anleggsperioden.

Alle spørsmål og henvendelser bes rettet vil styrekontoret eller til servicetekniker. Disse vil bli besvart så fort råd er. Du kan også selvsagt ta kontakt med medlemmer av styret.

Det vil fortløpende bli informert om progresjonen, og om eventuelle endringer  i denne, på hjemmeside, Facebook og ved oppslag på tavlene i 1. etasje.

Neste større informasjonspakke kommer sannsynligvis i slutten av uke 41, etter neste byggemøte.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv