Informasjon om små heiser og markiser

Det er er en god debatt i vår FB-gruppe om de små heisene og markiser i sommervarmen!

Her er noen synspunkter fra styret, til noen av trådene:

Når det gjelder de små heisene, så har styret stor forståelse for at mange sameiere ønsker å øke heiskapasiteten, og ser frem til å få en avklaring på dette spørsmålet så snart det lar seg gjøre. Styret vil at det forestående ekstraordinære årsmøtet skal avgjøre dette.

Vedtaket om å stenge ned de små heisene ble gjort i 2020, av det daværende styret. Vedtaket ble gjort etter at det ble påvist flere avvik på de gamle heisene. Med bakgrunn i en vurdering av HMS og styrets ansvar som juridisk eier av heisanlegget, ble det derfor vedtatt å fremskynde installasjon av nye heiser. 

De påviste avvikene var, og er, av en slik art at det ikke anses som regningssvarende å lukke dem. Blant annet kreves det en ombygging med nye dører.

De siste årene har vært preget av lange perioder med driftsstans. Dette skyldes blant annet at det har vært svært krevende å skaffe deler til de gamle heisene. 

Heisene består (ifølge servicetekniker) av deler som er fra 22 til 48 år gamle. Det er et sikkerhetspåbud med tilbakevirkende kraft, som er dyrt og vanskelig å utbedre. Noen har alarmer som er defekte og må byttes. Delene til elektronikken er vanskelig å skaffe. Ifølge servicetekniker sliter de små heisene når det er kaldt. Han sier de små heisene alltid har vært mer ustabile enn de store. Den lille heisen i CD har både et havarert bærelager på motoren og havarert elektronikk. Skal vi reparere så gamle heiser, så er det liten kontroll på kostnadene og levetid, ifølge servicetekniker. Vi vet heller ikke om de går i 3 dager, 3 uker, 3 måneder eller 3 år og det gis ingen garanti.

Med dette som bakteppe, ser det sittende styret det som mer hensiktsmessig å vurdere full utskifting, heller enn å gjøre kostbare investeringer og oppgraderinger på utdaterte heiser på tampen av heisenes levetid.

Årsmøtet i 2019 fattet følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å skifte heiser etter behov med første utskifting av den store heisen i A/B i 2021. Deretter vurderes behovet ved å veie kostnadene ved reparasjon opp mot anskaffelseskostnaden. Anskaffelseskostnaden for heisene finansieres ved å benytte avsetning til vedlikeholdsfond, redusere nedbetaling på lån og eventuelt øke sameiets lån. Styret gis fullmakt til å lånefinansiere utskifting av maksimalt 4 heiser begrenset til kr 6.000.000.»

Totalpris, inkludert prosjektering, endte på ca. kr. 6,5 mill. Med forbehold om prisstigning og andre endrede rammevilkår siden opprinnelig tilbud ble innhentet, vil dette også være kostnaden for utskifting av de små heisene (prisforskjellen mellom stor og liten heis er minimal). Ved å legge dette estimatet til grunn, vil en utskifting av de små heisene belastes den enkelte seksjon etter følgende brøk:

Spørsmål om dette skal finansieres med kontantinnskudd, økning i fellesgjeld, eventuell nedbetalingstid og så videre, vil være avgjørende for hvordan denne kostnaden vil belastes sameierne.

Som det antagelig vil fremgå, så har styret altså ikke mandat til å foreta utskifting av de fire små heisene til en kostnad på 6,5 mill. kr. uten et årsmøtevedtak. Vi regner også med at flertallet av sameiere har forståelse for dette. 

Vi vil derfor fremme spørsmålet til avstemming i det ekstraordinære årsmøtet som finner sted til høsten.

Vi minner også om at det i den siste perioden kun er 3 av 4 heiser som har vært i drift. Det innebærer at heisene har gått med 75% av full kapasitet, og at beboere som vanligvis benytter heisen i CD, har vært tvunget til å benytte enten BC eller DE.

Den fjerde heisen (i CD) ble ferdigstilt i forrige uke, og medfører en god økning av kapasiteten. Vi håper og tror at dette vil gi en merkbar opplevelse av forbedring inntil saken om utskifting av de små heisene er ferdig behandlet på det ekstraordinære årsmøtet.

Så vekker markise-prosjektet stor forargelse blant noen – og en del glede blant andre. Noen elsker også en diskusjon om fargevalg og muligheten til å gi blokka et nytt uttrykk. Andre forstår ikke den debatten i det hele tatt.

Styret registrerer at det blant enkelte også kan råde en misforståelse om at styret har valgt å prioritere utskifting av markiser i stedet for  å vedlikeholde heisene.

Dette er ikke tilfelle.

Vedtaket om å stenge heiser ble altså gjort av det forrige styret. Forslaget om å oppgradere fasaden med nye markiser er utarbeidet av sittende styre, og ville blitt fremmet uavhengig av om det gamle vedtaket om å lukke de små heisene.

Det gir ikke mening å holde disse to prosjektene opp mot hverandre.

Styrets tanke har vært å benytte de to (?) årene vi nå står foran, med omfattende arbeider og støy i garasjeanlegget for å modernisere og oppgradere dette (i h t årsmøtevedtak fra 2020), til også å inkludere en mulig oppgradering av hele vestfasaden – ikke bare garasjeanlegget.

Det er nemlig ikke til å stikke under en stol at blant dem som vurderer vårt boligsameie med et mer profesjonelt blikk enn kanskje det de fleste av oss i sameiet har (styret inkludert) – nemlig boligmegler (Privatmegleren) og arkitekt (Knut Folstad) – så er deres vurdering at de overraskende mange stygge, utrangerte og (ikke minst) svært synlige markisene, trekker vesentlig ned helhetsinntrykket av blokka. Folstad mener at nye markiser er det billigste og mest effektive tiltaket sameiet kan gjøre for å gi fasaden en kraftig standardheving.

Men en eventuell utskifting av markisene er altså ikke noe som styret pålegger beboerne å gjøre, slik noen har kommet i skade for å skrive.

Dette er det helt opp til sameierne på årsmøtet å avgjøre.

Det fremforhandlede tilbudet på solskjerming er på kr. 5.900/13.500 pr. seksjon (som gir 40/99 kr. pr mnd i 15 år for dem som ikke ønsker å betale alt på en gang) – avhengig om man kun vil skifte duk, eller om man skifter hele markisen.

Det fremforhandlede tilbudet på markiser må sies å være svært prisgunstig. Vi minner også om den generøse innbytteordningen for dem som har nyere markiser (se mer info i innkallingen til det ordinære årsmøtet 9. juni). 

Å bytte de små heisene vil koste alt fra kr. 7.600 til kr 26.300, avhengig av leilighetstype/sameiebrøk (se vedlagt tabell).

Styret ønsker alle sameiere en fortsatt god sommer! 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv