Informasjon om betongsaken

SGT representert ved Millab Consult mottok 23. juni tilbud fra tre leverandører på vedlikeholdsarbeidene som ble sendt ut på tilbudskonkurranse. Tilbudsfristen ble utsatt med én uke for å få inn tilstrekkelig med bud.

Tilbudene dekker alle fire entreprisene som ble etterspurt. For detaljer om entreprisene se sak 14 i innkallingen til ordinært årsmøte som ble avholdt 9 juni. 

Tilbudene vil nå bli evaluert og settes opp mot omfanget som ble vedtatt i årsmøtet i 2020. Det vil si alternativ 1A som omfattet kritisk rehabilitering + oppussing og estetisk modernisering av garasjeanlegget.

En foreløpig evaluering viser at prisene for kritisk betongrehabilitering ligger innenfor usikkerheten til estimatet på 36 millioner kroner som ble presentert i fjor høst. Det kreves noen avklaringer på de andre postene for å si om det er vesentlige avvik fra estimatene på 14 millioner kroner som ble presentert på årsmøtet i fjor. Totalestimatet for alternativ 1A var 50 millioner kroner (inkl. mva.).

Reparasjon og vedlikehold av gangbroene lå ikke inne i alternativ 1A. Styret ønsker også å legge til rehabilitering av gangbroene og lage en løsning som ikke leder vann mot boligblokkene.

Dette vil øke totalkostnaden for prosjektet. Jobber som går utenfor alternativ 1A vil bli lagt inn som opsjoner i kontrakten med utvalgt leverandør. Herunder ligger for eksempel skifte av membran på taket i garasjeanlegget under parken.

Prosessen videre er å holde avklarende møter med leverandører. Etter disse møtene vil vi få en tentativ fremdriftsplan.

I månedsskiftet aug/sept ser vi for oss kontraktsignering og håper vi kan presentere en endelig fremdriftsplan der arbeidene starter medio september. Først da er også endelig kostnad klar.
Det betyr at det ikke blir noe oppstart av arbeider denne sommeren og det vil ikke komme noe varsel om ta ned garasjeporter før tidligst slutten av august.

I våres – før vi sendte ut anbudene – var det en mulighet for at arbeidene kunne starte i løpet av sommeren. Derfor valgte styret opprinnelig å sette en dato før ordinær ferieavvikling for de som ønsket å ta ned portene selv. Men på grunn av pandemien og ønsket om et størst mulig antall leverandører viste det seg at den tidsplanen var for optimistisk.

Her er kort om de fire entreprisene (les mer i innkallingen til ordinært årsmøte 9. juni):

  • Hovedentreprise: Prosjektert betongrehabilitering av garasjeanlegget under blokkene, garasjeanlegget under parkanlegget, og betongrehabilitering av gangbroene. Implementering av arkitektplaner og ny belysningsplan. I tillegg er det en opsjon på utvendig vanntetting av grunnmur bak dren på østsiden av blokkene.
  • Totalentreprise: Fornyelse av membran på dekket til parkanlegget. Eksisterende plener og beplantning skal fjernes. Membranen skal rives og dekket skal klargjøres for legging av ny membran. Det kan bli aktuelt å inkludere ny membran på gangbroene og på dekkene foran blokkene.
  • Totalentreprise: Rehabilitering av dren.
  • Totalentreprise: Utbedring av eksisterende asfaltdekke. Deler av det eksisterende asfaltdekkes skal rives. Før riving skal asfaltdekket kartlegges for å bestemme nødvendig riveomfang. 
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv