Radonmåling i sameiet

Styret har de siste årene gjennomført systematiske radonmålinger i bygningsmassen. For eier av leiligheter er tiltaksgrensen 200 Bq/m3. For utleieleiligheter er grenseverdien 100 Bq/m3. Styret legger til grunn verdiene og anbefalingene som fremkommer fra Statens Stråleverns nettsider om temaet. I bygninger med lave radonmålinger er det tilstrekkelig å måle ca. hvert tiende år dersom det ikke har skjedd endringer i grunnforhold, bygningen eller ventilasjon.

Målingene, som er utført av eksternt radon-selskap, viser verdier på under 100 Bq/m3. For å holde nivåene lavest mulig, er det gjort tiltak med bedring av ventilasjon. I anledning rørfornyingprosjektet ble det åpnet opp ytterligere for å sikre god gjennomtrekk i garasjen. Dette reduserer risikoen for at radon trenger opp til 1. etg.

Iverksatte tiltak vurderer styret som adekvate, fordi bygningsmassens konstruksjon har lav eksponering for radon. Utover de tiltakene som allerede er gjort, anses det ikke som mulig å oppnå vesentlig ytterligere reduksjon.

Styret legger opp til at det gjennomføres regelmessige radon-målinger i bygningsmassen. Ved større arbeider med grunnforhold vil målinger bli vurdert gjennomført i etterkant av disse. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv