Har du lyst til å bli styremedlem i Sameiet Grefsen Terrassehus?

Valgkomiteen i Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) er i gang med sitt årlige arbeide, og ønsker i den anledning å komme i kontakt med potensielle nye styrekandidater. Å sitte i styret i SGT er både interessant og lærerikt. I tillegg gir det en unik mulighet til påvirke vårt bofellesskap. Kan du tenke deg et styreverv i sameiet vårt?

Styrets sammensetning

Styret i SGT består av 5 medlemmer inklusive styreleder. I tillegg er det 2 varamedlemmer.

Styreleder velges for 1 år av gangen, mens ordinære styremedlemmene velges for en periode på 2 år. Det årlige styrehonoraret er p.t. ca. kr 130 000 for styreleder og ca. kr 65 000 for hvert av styremedlemmene.

Styrets ansvarsområde

Styrets hovedansvar er å administrere sameiet i henhold til vedtektene, og å gjennomføre de beslutninger som fattes på det årlige sameiermøtet/årsmøtet – innenfor de økonomiske rammer og tidsfrister som vedtas. Det avholdes ca.10 styremøter i året.

I tillegg til beslutninger som tas i fellesskap, har styremedlemmene egne arbeidsområder som f.eks. økonomi, prosjektstyring, kommunikasjon, beboerkontakt, kontraktsinngåelser, sosiale arrangementer mm.

Valgkomiteens ansvar er å sørge for at SGT til enhver tid har et styre som samlet sett har de nødvendige kvalifikasjoner, kapasitet og ressurser til å administrere og drive sameiet på en forsvarlig måte. Av personlige egenskaper søker vi kandidater som er gode lagspillere, som forstår viktigheten av planlegging og prioritering og som har et engasjement for å skape et godt bomiljø. 

Har du lyst til å prøve deg, enten nå eller senere? Evt. kjenner du til noen beboere som kunne være aktuelle kandidater? 

Ta kontakt med valgkomiteen ved:

Sunniva Jakhelln tlf:  900 35 675
Rolf Warløs tlf: 415 77 340
Simen Owe tlf:  918 62 041
Bjarne Schmidt (valgkomitéens leder)  tlf.: 908 49 738

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv