Vi må snakke om strøm

De høye strømprisene i Sør-Norge det siste halvåret vil antagelig ikke bli den nye normalen. Men vi må trolig belage oss på vedvarende høyere strømpriser i årene fremover, sammenlignet med prisene vi har hatt de siste årene.

Økende CO2-avgifter, økende pris på fossil strøm i Europa, økende kvotepriser samt planlagt elektrifisering av sokkelen, peker i en slik retning.

Bør det få noe å si for strømløsningen vi har i sameiet med fellesmåler for forbruket, flytende pris og avregning én gang i året?

Bør vi beholde denne modellen? Eller bør vi foreta justeringer?

Styret jobber nå med disse spørsmålene, men har ikke trukket noen konklusjoner. Styret er også av den oppfatning at vi ikke bør forhaste oss, blant annet fordi denne vinterens prisnivå trolig er et ekstremtilfelle, som ikke ofte vil bli repetert. Vi bør derfor foreta eventuelle justeringer først etter en grundig vurdering og ta oss den tiden vi trenger for å diskutere dette i ro og mak. Men styret ønsker med dette å informere om at vi jobber med disse spørsmålene og at vi svært gjerne mottar innspill.

I dag har SGT altså en ordning med fellesmåler for strøm med flytende strømpris. Hver seksjon betaler månedsvis inn et a konto-beløp for strøm via fellesutgiftene. Strømforbruket for hver enkelt seksjon avleses hvert år, ved årsskiftet. Sameierne belastes så med en flat kwh-pris basert på et gjennomsnitt av fellesforbruket gjennom hele kalenderåret. Eventuell differanse ved strømavregningen blir så innkrevd fra den enkelte sameier – eller tilbakebetalt (i form av reduserte fellesutgifter i april, eventuelt flere måneder).

Dette har vært en ordning som jevnlig har vært diskutert. Vurderingen har til nå vært at dette – fellesmåler, flytende pris og snittpris på kwh – totalt sett
har vært en ordning som har gitt lave strømregninger og tjent sameiet godt. Til dette kommer også at ordningen med fellesmåler ikke har vært beheftet med individuelle gebyrer for den enkelte sameier.

Sameiets gjennomsnittlige strømpris har variert mye de siste årene. I 2020 var prisen 0,68 kr/kwh. Da fikk de fleste penger tilbake ved avregningen, mens vi i 2019 opplevde en pris på 1,06 kr/kwh. For 2021 er prisen 1,53 kr/kwh. Med myndighetenes strømstøtte blir den reelle 2021-prisen 1,44 kr/kwh.

Men ordningen har også noen ulemper, særlig knyttet til at, 1) strømprisene varierer mye mer enn tidligere (blant annet pga nye strømkabler til utlandet fra 2021) og, 2) antallet tilbydere av strøm – og dermed konkurransen – har eksplodert. Dette fører til at:


● Insentivet til å redusere eller unngå bruk av strøm i perioder av døgnet med høy strømpris, er mindre enn hvis man hadde individuell måler.

● Godt informerte sameiere får ikke mulighet til å shoppe strøm hos tilbydere som kan tilby fordelaktige strømpriser.

● Hvis strømstøtte fra myndighetene blir et mer vanlig fenomen fremover, så vil individuelle målere være mer praktisk for den enkelte sameier.

Et økende antall elbil-ladere i sameiet har trolig også aksentuert behovet ytterligere for enkelte sameiere til å kunne lade på tider av døgnet da prisen er lav.

Skal ulempene med fellesmåler elimineres, må det installeres individuelle målere for den enkelte seksjon. Dette må i så fall da gjelde for samtlige seksjoner i sameiet.

Enkelte har nevnt muligheten for å etablere en solcellepark på taket av blokkene. Takene står jo ubrukt.

Dette ble vurdert av styret i 2019 i forbindelse med legging av nytt takbelegg. Kontakt med solcelle-leverandører indikerte et investeringsanslag på grovt sett 3 MNOK totalt for et anlegg på alle 5 blokker, dersom oppføring av anleggene ble koordinert sammen med takprosjektet. Det ble anslått at anleggene kunne produsere 130 000 kwh per år, dvs. en besparelse på 130 000 kr årlig av en totalkostnad på ca 5 MNOK årlig ved en pris på 1 kr/kwh.

Dette ble vurdert som en dårlig investering i 2019, da et slikt anlegg altså bare kunne produsere 2-3 % av strømmen som forbrukes i sameiet. Selv om strømprisen har økt siden 2019, er et solcelleanlegg neppe heller aktuelt nå – av økonomiske grunner.  f

Styret har som sagt ingen synspunkter nå på hva som eventuelt kan gjøres for at den enkelte sameier kan gis større muligheter til å bli strømsmart og ha større insentiver til å redusere strømkostnadene. Men styret ønsker å reise problemstillingen og invitere til en debatt.


Om det skal gjøres endringer i sameiets strømløsning, vil tidligst kunne bli en sak på årsmøtet i 2023, eventuelt 2024.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv