Sameiets organisasjon

Generelt om Grefsen Terrassehus

Grefsen Terrassehus består av 5 terrasserte blokker, hver på 10 etasjer. Huset inneholder tilsammen 360 leiligheter, fra 32.1 til 119.6 kvadratmeter. I tillegg til leilighetene finnes en barnehage og fellesrom for beboerne som sameiestuafellesvaskerier, trimavdelingen etc. Alle seksjonseiere er deleiere i Sameiet Grefsen Terrassehus, som har ansvaret for forvaltningen av eiendommen.

ORGANISASJON AV SAMEIET

Vedtekter og husordensregler

Alle beboere har plikt til å gjøre seg kjent med sameiets vedtekter og husordensregler.

Sameiermøter

Disse holdes hvert år innen utgangen av april. Her behandles vanlige årsmøtesaker som regnskap, budsjett, valg etc., og ellers saker av allmenn interesse. Seksjonseiere har stemmerett, en stemme for hver seksjon. Stemmeretten kan overdras med skriftlig fullmakt. Ekstraordinære sameiermøter kan holdes etter regler fastsatt i vedtektene.

Sameiestyret

Sameiestyret velges for hvert år i ordinært sameiermøte. Styreleder velges særskilt. Styret har det daglige ansvar for driften av sameiet og har til hjelp OBOS Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører og regnskapsfører. I tillegg har vi sameiets administrative leder og servicetekniker. Styremøter holdes vanligvis en gang pr. måned i sameiestua i 2. etasje ved inngangen mellom blokkene C og D.

Sameiets administrative leder

Sameiets administrative leder arbeider med sameiets løpende korrespondanse, beboerkartotek, kontakt med forretningsfører, andre forretningsforbindelser og beboere. Den administrative lederen treffes på styrekontoret i 1. etasje mellom B og C i kontortiden 2 dager i uken (onsdag og torsdag). Les mer om sameiets administrative leder

Servicetekniker

har ansvar for de løpende vaktmesteroppgavene. I den ordinære arbeidstiden er han ansvarlig for de tekniske anlegg som heiser, søppelrom, varme og lys i fellesarealer etc. Ved akutte problemer bør man henvende seg til beredskapsgruppa for å få hjelp. Les mer om serviceteknikeren

Regnskap og forretningsfører

Sameiets forretningsførerOBOS Eiendomsforvaltning AS, har også ansvar for sameiets regnskap. Henvendelse til forretningsfører kan skje gjennom styrekontoret eller direkte på telefon 22 86 58 65.

Beredskapsgruppa

En del av beboerne har, på frivillig basis, dannet beredskapsgruppa for å hjelpe servicetekniker i påkommende tilfelle og, først og fremst, å være tilgjengelig utenom serviceteknikers ordinære arbeidstid. Les mer om beredskapsgruppa

Økonomi

Hver seksjon betaler månedsvis et beløp som omfatter seksjonens andel av fellesutgifterkabel-TV og forskudd strøm. Fellesutgiftene fastsettes hvert år av styret i forbindelse med budsjettet. I tillegg til årlig justering har styret ifølge vedtekter mulighet til å korrigere fellesutgiftene i løpet av året i takt med utviklingen av kostnadene i sameiet. Strømforbruket for hver enkelt seksjon avleses hvert år. Eventuell differanse ved strømavregningen blir så innkrevet eller tilbakebetalt.

Forsikring

Bygningen er fullverdiforsikret med en huseierforsikring. Beboerne må ha en hjemforsikring mht. innbo, løsøre, ansvar etc. (Eksempel: Følgeskader fra lekkasjer inne i leiligheten. En skal være oppmerksom på at slike følgeskader kan bli av betydelig omfang, også i underliggende leiligheter.) Skader som dekkes av huseierforsikringen må meldes til styrekontoret. Les mer om forsikring.

Ansvarsfordelingen

Den enkelte seksjonseier er ansvarlig for vedlikehold innenfor det areal han har eksklusiv bruksrett til, inkl. vinduer og terrasse. Ved mangelfullt vedlikehold kan seksjonseier bli gjort ansvarlig for eventuelle følgeskader på felleseiendom eller naboseksjoner. Ansvarsfordelingen er nøyere spesifisert i vedtektene.

Utvalg og komitéer

I tillegg til beredskapsgruppa finnes følgende faste utvalg og komitéer med særskilte arbeidsoppgaver:

  • Tennisutvalget – ledet av en fra styret: Administrasjon og drift av tennisbanene.
  • Barne- og ungdomsgruppa (BUG): Aktiviteter for barn og unge i huset.
  • En av styrets medlemmer: Administrerer bruken av Trimavdelingen.
  • Miljøgruppa: Miljøkontaktene holder oppsyn med miljøet og melder tilbake til styret om nødvendig vedlikehold, maling, vasking etc. eller sørger for at noen av beboerne fikser opp.
  • Valgkomitéen

I tillegg oppnevnes «ad hoc»-utvalg og -grupper ved behov.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page